Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op school? Dan heeft de school, waar uw kind als eerste schriftelijk is aangemeld, zorgplicht. Dat betekent dat de school moet onderzoeken of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Daarbij vraagt de school informatie op bij u. De zorgplicht geldt voor zowel het regulier als speciaal (basis)onderwijs.

Voor dit onderzoek heeft de school zes weken de tijd. Deze periode mag één keer met vier weken worden verlengd. In deze onderzoeksperiode hoeft de school uw kind nog niet te plaatsen. Dat is goed om te weten.

Het onderzoek van school kan drie uitkomsten hebben:

  1. De school waar uw kind is aangemeld kan uw kind met extra ondersteuning passend onderwijs bieden.
  2. De school kan uw kind geen passende plek bieden, maar een andere reguliere basisschool wel. Samen met de school gaat u op zoek naar een andere reguliere school voor uw kind.
  3. De school denkt aan een ander type onderwijs voor uw kind, zoals speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Daar is wel een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig. De school vraagt deze aan bij ons samenwerkingsverband.

In de Handreiking Zorgplicht kunt u het allemaal nalezen.

 

Dit wil ik graag weten

De school (het schoolbestuur) heeft zorgplicht. Het is de bedoeling dat de school samen met u en uw kind kijkt naar de mogelijkheden van extra ondersteuning binnen de school of het schoolbestuur. Als blijkt dat school vindt dat uw kind beter op zijn plek is op het speciaal (basis)onderwijs, kan de school samen met u een toelaatbaarheidsverklaring (afgekort noemen we dat TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband.

In de praktijk blijkt dat kinderen het best geholpen zijn bij het verstrekken van de belangrijke voorinformatie en goed overleg tussen school en ouders. Als u uw kind aanmeldt op een school, is het belangrijk dat u alle informatie geeft die kan wijzen op een extra ondersteuningsbehoefte. Zo kan de school samen met u beter en sneller bepalen wat uw kind nodig heeft. 

  • Als u uw kind op meerdere scholen tegelijk aanmeldt, bent u verplicht dat te melden en ook aan te geven welke scholen dat zijn. 
  • Als school extra informatie wil opvragen, dan kan dat alleen met uw toestemming.
  • Als beide ouders gezag hebben, moeten beide ouders de aanmelding ondertekenen. 

U kunt dan het beste contact opnemen met het bestuur van de school. Daarna kunt u contact opnemen met ons aanspreekpunt voor thuiszitters, Tamara Dekker. Zij kan u uitleg geven over de zorgplicht en wat dat betekent voor de school en voor uw kind. Als u kind thuis zit, kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer