Wanneer uw kind zich ondanks de extra ondersteuning niet binnen zijn mogelijkheden ontwikkelt, organiseert de school een Ondersteuningsteam (OT). De vaste deelnemers aan dit OT zijn de intern begeleider, de ouders en de leraar van de leerling. Samen bespreek je welke extra ondersteuning nodig is voor de leerling en de leerkracht. Tijdens het OT stel je samen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vast, organiseer je passende ondersteuning en bespreek je de best passende onderwijsplek.

 

Meedenken over wat uw kind nodig heeft op de school

De school kan als dat gewenst of nodig is andere professionals uitnodigen, zoals de (bovenschoolse) adviseur passend onderwijs (APO), de ouder- en kindadviseur (OKA). Komen jullie als OT er niet meer uit? Ondanks de extra ondersteuning die is georganiseerd voor de leerling en leerkracht? Dan kan de school het SWV inschakelen om aan te sluiten bij het OT om mee te denken. De onderwijsadviseur en maatschappelijk deskundige helpen binnen het OT om de onderwijsbehoefte(n) verder in kaart te brengen en mee te denken over welke ondersteuning daar concreet bij past. Dat doen zij door te kijken naar de leerling, de school en de thuissituatie. Ook denken de deskundigen van het SWV mee over verschillende scenario's en wat er wel en niet van betrokkenen verwacht mag worden. Het SWV kijkt daarnaast wijkgericht en betrekt of raadpleegt als dat nodig is andere specialisten. 

 

Past een school voor gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO) het best bij uw kind?

Als de school denkt dat een school voor gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO) het best bij uw kind past is het noodzakelijk om een OT te organiseren om samen met betrokkenen te bespreken hoe het proces van verwijzing eruit kan komen te zien. Voor een plek op het SBO of SO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Twee deskundigen van het SWV sluiten aan bij het OT om mee te denken over wat uw kind nodig heeft en welke ondersteuning of onderwijsplek daar het best bij past. 

In het OT denkt het SWV met u, de school en de andere deelnemers aan het OT mee. Soms observeren zij uw kind in de klas. Dit gebeurt natuurlijk alleen met uw toestemming, en als er meer informatie nodig is. Komt het Ondersteuningsteam tot de conclusie dat een andere onderwijssetting dan regulier onderwijs het best bij uw kind past, dan geeft de directeur-bestuurder de TLV af. U ontvangt de toelaatbaarheidsverklaring en het deskundigenadvies. De school ontvangt deze ook. Daarmee kunt u uw kind aanmelden bij de school die het beste bij uw kind past. 

Als u het niet eens bent met de toelaatbaarheidsverklaring (of de afwijzing daarvan), dan kunt u bezwaar maken. 

Dit wil ik graag weten

Uw visie kunt u bespreken met de intern begeleider van uw school. De intern begeleider verwerkt uw mening in het groeidocument of het ontwikkelingsperspectief onder ‘Relevante factoren in de thuissituatie’ en onder het kopje ‘Verwijzing’. U mag ook zelf een stuk schrijven, zodat de school dit kan toevoegen aan de stukken bij de aanvraag.

School vult hiervoor een groeidocument of ontwikkelingsperspectief in (of aan). Daarin verwerkt school bijvoorbeeld de gesprekken die zij met u voerden over de ontwikkeling van uw kind en over de wens voor een verwijzing naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs. Het document geeft ons een overzicht van de schoolontwikkeling van uw kind, de maatregelen die school al heeft genomen en het effect hiervan. Dat is de uiteindelijke onderbouwing voor een verwijzing naar een andere vorm van onderwijs. Voor het meesturen van andere documenten, zoals bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, heeft school uw toestemming nodig.

School is niet verplicht haar eigen informatie in het groeidocument of ontwikkelingsperspectief te wijzigen op uw verzoek. U heeft wél altijd de mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen aan de aanmelding. Zo kunt u uw visie duidelijk naar voren laten komen. School is verplicht deze informatie mee te sturen met de aanvraag. 

Ook als de aanvraag in behandeling is, kunt u in het gesprek met de maatschappelijk deskundige en onderwijsadviseur van ons samenwerkingsverband uw visie toelichten. 

Als school informatie van andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksverslagen) mee wil sturen met de aanvraag, dan mag dat alleen als u daar toestemming voor geeft.

School mag ook zonder uw toestemming een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring doen bij ons samenwerkingsverband. Hiervoor moet school wel bepaalde richtlijnen volgen. Om uw mening en visie ook goed te laten horen, is het belangrijk dat u in gesprek gaat met ons zodra de aanvraag in behandeling is. De aanvraag kunt u niet tegenhouden, maar u kunt er dus wel voor zorgen dat het goed duidelijk is hoe het volgens u met uw kind gaat en wat uw kind volgens u nodig heeft. Onze deskundigen nemen dit mee als zij een advies geven over welk type school het best bij uw kind past.  

In de meeste gevallen niet. Dit kan alleen als er sprake is van plaatsbekostiging (meestal gaat dit samen met de betrokkenheid van een zorginstelling). In dat geval krijgt uw kind zorg, en kan onderwijs tijdelijk bekostigd worden vanuit de plaatsbekostiging. Als er geen sprake is van plaatsbekostiging, dan is altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

U kunt het beste met de leerkracht en de intern begeleider of zorgcoördinator van de school in gesprek gaan over uw meningsverschil. Het is handig als u van tevoren even belt of vraagt wanneer school tijd heeft voor dit gesprek met u. Dan kan de school hiervoor tijd vrij maken en zich, net als u, goed voorbereiden op het gesprek.

Ook in dit geval geldt dat school wel zonder uw toestemming een toelaatbaarheidsverklaring mag aanvragen. Als dat gebeurt, dan volgt er altijd een gesprek met onze deskundigen waarin u allebei uw visie duidelijk kan maken.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer