Het netwerk is de vereniging samenwerkingsverband: we zijn een vereniging, met 38 schoolbesturen voor primair onderwijs. Deze besturen zijn samen verantwoordelijk voor zo'n 240 scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen. 

In onze rol als netwerkorganisatie hebben we de verantwoordelijkheid om samen met de partners van passend onderwijs (de schoolbesturen, de scholen, de jeugdhulp en de gemeenten) op een goede manier inhoud te geven aan passend onderwijs. Een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Voldoende plaatsen binnen scholen en voldoende variatie tussen scholen voor speciaal onderwijs, zodat (vrijwel) alle leerlingen onderwijs kunnen volgen dat bij hen past.

Het bestuur van het samenwerkingsverband en de schoolbesturen maken gezamenlijke afspraken over de kwaliteit van passend onderwijs. Wij zorgen voor heldere communicatie; via onze website, het digitale kennisplatform ibwijs, onze jaarlijkse krant of magazine en in nieuwsbrieven.

Ons ondersteuningsplan is leidend voor onze plannen en ambities. 

Dit wil ik graag weten

Passend onderwijs is de benaming voor het stelsel waarbinnen de scholen basis- en extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Het is dus geen aparte schoolsoort. Het ministerie van onderwijs financiert de samenwerkingsverbanden om passend onderwijs te kunnen uitvoeren.  Alle reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen zorgen samen voor een passende plek voor elke leerling en voorkomen ze dat er leerlingen thuis komen te zitten. Hoe dit gebeurt en met welke afspraken, verschilt per samenwerkingsverband. Hoe we hieraan invulling geven binnen ons samenwerkingsverband, staat in ons ondersteuningsplan 2020-2024.

Passend onderwijs is in eerste plaats bedoeld voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun schoolloopbaan soepel te kunnen doorlopen. Maar passend onderwijs is er ook voor de leerkrachten. Zij hebben ook geregeld hulp en ondersteuning nodig om voor elke leerling het onderwijs passend te maken.

Wij ondersteunen schoolbesturen en scholen door het beschikbaar stellen van middelen. Daarnaast kunnen wij de vragen die scholen hebben bij een aanmelding voor een toelaatbaarheidsverklaring of bij aanmelding voor diagnostiek voor ernstige enkelvoudige dyslexie beantwoorden. De medewerkers van het expertteam medische- en revalidatiehulpvragen en Autisme Steunpunt kunnen scholen adviseren bij specifieke vragen rond individuele leerlingen. De coördinator thuiszitters kan vragen rond zorgplicht, verzuim en thuiszitten beantwoorden en hierover adviseren.

Alle kinderen verdienen goed onderwijs in een setting die (het best) past bij hun ontwikkelingsbehoeften. Dit is een basisrecht en we gunnen elk kind een goede onderwijservaring: veilig, met plezier, waar zijn competenties en talenten tot hun recht komen. Een doorgaande lijn met zo min mogelijk schoolwisselingen is in het belang van de ontwikkeling van het kind. Het kind zien en volgen in zijn ontwikkeling gedurende de onderwijsloopbaan begint bij een soepele aansluiting van de voorschoolse periode naar het onderwijs tot en met de overgang naar het voortgezet onderwijs. De samenwerking met onze partners voor jeugd is hierbij vanzelfsprekend en van groot belang. Wij vinden dat (jonge) kinderen het beste kunnen opgroeien in hun eigen omgeving en daarom het liefst thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een divers en dekkend aanbod van basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs passend bij de opgaven binnen Amsterdam en Diemen. Om dit te realiseren werken wij samen met ouders en onze partners in en om de school op wijk-, regio- of stedelijk niveau. Vertrouwen en thuisnabij onderwijs zijn daarbij uitgangspunten. Binnen overeengekomen kaders hebben schoolbesturen de vrijheid om keuzes te maken die op hun school of scholen en voor hun leerlingen en professionals het beste passen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van passend onderwijs. Dit doen wij samen, op een deskundige en heldere wijze. Wij spelen in op veranderende behoeften en vragen binnen ons samenwerkingsverband.

Onze uitgangspunten noemen we onze leidende principes. Deze set van vuistregels geeft richting aan ons handelen in de praktijk. Onze leidende principes zijn:

 • Ontwikkelingsbehoefte van het kind
 • Vertrouwen in de professional
 • Voor elk kind een passende plek
 • Solidariteit
 • Het onderwijs werkt samen met ouders en partners in en om de school
 • Kinderen groeien samen op in de wijk

Dit zijn de zes ambities waar we ons de komende vier jaar op richten:

 • Er is een dekkend aanbod voor alle leerlingen in Amsterdam en Diemen
 • Wij stimuleren blijvend de kwaliteit van passend onderwijs
 • Er is een optimale aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg
 • Wij pakken bovenbestuurlijke vraagstukken in de wijk en regio aan vanuit solidariteit
 • Er zijn soepele doorgaande lijnen [voorschoolse periode – PO / S(B)O-VO / VSO]
 • Processen zijn ondersteunend en procedures doelmatig.

Ieder schooljaar stellen we een jaarplan op, waarin we concreet maken wat we dat jaar willen bereiken.
Twaalf doelen voor dit schooljaar:

 1. We hebben een nieuwe en toegankelijke website, die zowel voor ouders als professionals aantrekkelijk is;
 2. Het digitale kennisplatform ibwijs wordt aan het eind van dit schooljaar door (bijna alle) ib‘ers gebruikt;
 3. We maken binnen ons samenwerkingsverband nieuwe afspraken over basis- en extra ondersteuning en maken op basis hiervan een format schoolondersteuningsprofiel;
 4. Aan het eind van het schooljaar werken alle scholen met ParnasSys/Kindkans;
 5. We stimuleren nieuwe bovenschoolse en bovenbestuurlijke initiatieven door inzet van het ontwikkelbudget;
 6. Het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen wordt nog passender;
 7. Wij blijven werken aan de best mogelijke aansluiting tussen onderwijs en (specialistische) jeugdhulp;
 8. Wij maken een handreiking zorgplicht;
 9. We ronden de pilot ‘verzuimaanpak primair onderwijs’ af en stimuleren, bij een goed resultaat, dat alle scholen hiermee gaan werken. Door een goede preventieve aanpak proberen we thuiszitten te voorkomen. Als een leerling toch een thuiszitter wordt, zetten we erop in om de periode van thuiszitten zo kort mogelijk te houden;
 10. We werken op basis van de herziene procedure toelaatbaarheidsverklaring;
 11. Wij gaan verder met het uitwerken van het actieplan overgang voor de overgang primair naar voortgezet onderwijs;
 12. Op nog meer plaatsen binnen het samenwerkingsverband worden reguliere scholen ondersteund door expertise te delen met het speciaal (basis)onderwijs.

Het volledige jaarplan, met álle doelen voor dit schooljaar, vindt u hier

We hebben heeft veel partners met wie we samen uitvoering geven aan passend onderwijs. Dit zijn de belangrijkste partners binnen het netwerk: 

 • Alle scholen en schoolbesturen voor regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen
 • Jeugdhulporganisaties zoals het Ouder- en Kindteam Amsterdam en de Brede Hoed Diemen
 • Gemeente Amsterdam en Gemeente Diemen
 • Zorgaanbieders

Ouders krijgen meestal voor het eerst met ons samenwerkingsverband te maken als de school een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs doet. Onze maatschappelijk deskundigen nemen altijd contact op met ouders om de procedure toe te lichten, meer informatie te geven en als nodig is meer informatie te vragen.

Ouders die willen meepraten, -denken of -beslissen over het beleid van passend onderwijs in Amsterdam en Diemen kunnen lid worden van de ondersteuningsplanraad. Meer informatie? Die vindt u hier.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer