De OPR

DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan voor passend onderwijs van het samenwerkingsverband. In ons samenwerkingsverband bestaat de ondersteuningsplanraad uit tien leden: vijf personeelsleden van scholen en vijf ouders van leerlingen op onze scholen.

Zoek je school

banner boven footer