Wij horen als samenwerkingsverband graag uw ervaringen met onze organisatie. Dit kan zowel een compliment zijn als een kritische noot. Aan de hand van uw input kunnen wij onze werkwijze evalueren en verbeteren. Waar nodig gaan we ook met u in gesprek.  

 

Een compliment geven 

Een compliment is altijd welkom. U kunt uw complimenten direct aan de medewerker geven die u heeft geholpen, dat is een mooi steuntje in de rug. U kunt het ook doorgeven aan onze organisatie via secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

 

Een klacht indienen 

Als school of ouders kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over het samenwerkingsverband. Een klacht dient binnen één jaar te worden ingediend. Onze klachtenregeling houdt het volgende in: 

> De klacht kunt u per mail of per post indienen bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband:  
per mail naar: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl  
of per post naar:  
Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen 
T.a.v. directeur-bestuurder 
Bijlmerdreef 1289-2 
1103 TV Amsterdam 

> U ondertekent de klacht en de klacht bevat ten minste:
(1) uw naam, adres en e-mailadres
(2) een datum
(3) een omschrijving van de klacht.  

> U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, behalve tijdens schoolvakanties, dan duurt het langer. Afhankelijk van uw klacht kijken wij wat een passende vervolgstap is. Zo kan het zijn dat wij u bellen of u een uitnodiging sturen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens het gesprek kunt u uw klacht toelichten. Het gesprek is bedoeld om goed naar elkaar te luisteren en tot een oplossing van de klacht te komen. Als er een oplossing is gevonden, dan krijgt u een brief dat uw klacht is afgehandeld. Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht kunt u eventueel de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen (www.onderwijsgeschillen.nl).  

 

Een bezwaarschrift tegen een besluit indienen 

Als ouders het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd na het definitieve besluit over de toelaatbaarheidsverklaring.  

> Het bezwaarschrift kunt u per mail of per post indienen bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband:  
per mail naar: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl  
of per post naar:  
Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen 
T.a.v. directeur-bestuurder 
Bijlmerdreef 1289-2 
1103 TV Amsterdam 

> Het bezwaarschrift bevat ten minste:
(1) uw naam, adres en e-mailadres
(2) naam en geboortedatum van de leerling
(3) een datum
(4) een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht
(5) onderbouwing van het bezwaar. 

> U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij stellen een verweerschrift op. Dit verweerschrift dienen wij samen met uw bezwaarschrift en het leerlingdossier in bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie is onderdeel van de Stichting Onderwijsgeschillen, zie ook www.onderwijsgeschillen.nl. De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen nodigt alle partijen uit voor een zitting en neemt vervolgens een besluit. Het besluit volgt doorgaans tussen de vier en zes weken. 

> In sommige gevallen gaan we bij het ontvangen van een bezwaarschrift eerst in gesprek met u. Tijdens het gesprek kunt u uw bezwaar toelichten. Het gesprek is bedoeld om toe te lichten hoe het besluit is genomen, van beide kanten goed naar elkaar te luisteren en om tot een oplossing te komen. Mocht het gesprek niet leiden tot een oplossing, leggen wij de zaak alsnog voor aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer