Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in heel Nederland van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen.

School heeft zorgplicht

Scholen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, passend onderwijs krijgt.

Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kijkt een school eerst wat zij zelf voor de leerling kan betekenen. Dit kan een school doen door bijvoorbeeld medewerkers bijscholing te geven of door extra ondersteuning (een ‘arrangement’) aan te vragen bij het schoolbestuur.

Als een school een leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, gaat zij - samen met het schoolbestuur - op zoek naar een school die deze ondersteuning wel kan bieden. Bijvoorbeeld een andere school die onder hetzelfde schoolbestuur valt of een andere school in dezelfde wijk. Schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een aantal schema’s gedetailleerd uitgewerkt welke verplichtingen een school heeft als: