Wanneer het Samenwerkingsverband een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van speciaal (basis)onderwijs voor een kind ontvangt, zorgt het dat er een deskundigenadvies komt, dat als uitgangspunt gaat dienen voor het al dan niet afgeven van een TLV. Welke stappen nodig zijn om tot dit deskundigenadvies te komen, hangt af van het type (voor)school dat de leerling op het moment van de aanvraag bezoekt.

Als de leerling een reguliere (voor)school bezoekt

       Aanmelding

 1. Het dossier van de leerling komt binnen bij het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.
 2. Na aanmelding wordt er binnen 5 werkdagen vanuit het SWV gecommuniceerd naar school en ouders of het dossier compleet of incompleet is. Als de aangeleverde informatie als compleet wordt beoordeeld, nemen we de aanmelding in behandeling. Ouders en school worden geïnformeerd over de contactpersonen (ontvangstbevestiging)
 3. Indien de aangeleverde informatie niet als compleet wordt beoordeeld, ontvangen school en ouders een brief. Hierin vermelden we welke informatie ontbreekt. We verzoeken de school de ontbrekende informatie binnen 10 werkdagen aan te leveren. Indien dit niet gebeurt, moeten wij de aanmelding stopzetten. De termijn van afhandeling gaat weer lopen zodra wij alle ontbrekende informatie hebben ontvangen. (hier vindt u een overzicht van de documenten die verplicht zijn bij aanmelding bij het Samenwerkingsverband)

  Als een school hulp nodig heeft bij het completeren van de aanvraag, maakt het gebruik van de ondersteuners passend onderwijs die binnen of voor het bestuur werkzaam zijn.


  Inhoudelijke beoordeling

 4. ls een dossier compleet wordt bevonden, wordt er in veel gevallen een gesprek gepland tussen de ouders, de school en twee medewerkers van het Samenwerkingsverband (een gedragsdeskundige en een maatschappelijk deskundige). Afhankelijk van de inhoud van het dossier en de soort aanmelding is er voorafgaand aan dit gesprek telefonisch contact met de ouders, waarin uitleg wordt gegeven over de werkwijze van het Samenwerkingsverband, naar de zienswijze van de ouders wordt gevraagd en verdiepende vragen worden gesteld. Tijdens het gesprek, dat op de school plaatsvindt, stelt het Samenwerkingsverband aanvullende vragen aan de school en de ouders. Indien mogelijk wordt vervolgens direct een schooladvies geformuleerd. Soms lukt dit niet, bijvoorbeeld doordat het gesprek veel nieuwe informatie oplevert. In die gevallen wordt een aanmelding opnieuw besproken in het multidisciplinaire team van het Samenwerkingsverband.
 5. In sommige gevallen is het belangrijk om aanvullende informatie op te vragen bij derden (betrokken jeugdhulpverlening, naschoolse opvang, logopedie, etc.). Het opvragen van aanvullende informatie gebeurt uiteraard alleen met toestemming van ouders.
 6. Het kan ook voorkomen dat het Samenwerkingsverband het voor een goed onderbouwd schooladvies nodig vindt dat de onderwijsadviseur het kind in de klassituatie observeert. Observatie door de onderwijsadviseur kan alleen plaatsvinden als de ouders hier vooraf toestemming voor hebben gegeven.
 7. De aanvragen worden eens per week in een multidisciplinair team van het Samenwerkingsverband besproken. Dit wordt gedaan om een uniforme werkwijze en een zo groot mogelijke zorgvuldigheid te waarborgen. Tijdens deze besprekingen worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen en/of de inhoudelijke advisering.


  Advies

 8. Wanneer het advies is bepaald, informeert de onderwijsadviseur eerst of er op de beoogde school voor speciaal (basis)onderwijs plek is voor een leerling. Indien dat niet het geval is, wordt in het advies aan ouders en school aangegeven welke andere school voor speciaal (basis)onderwijs ook passend is voor de leerling.
 9. Ouders en school ontvangen het deskundigenadvies van het Samenwerkingsverband waarin het gegeven schooladvies wordt onderbouwd. Daarbij ontvangen zij ook de TLV of de afwijzing daarvan. Met een TLV kan een leerling ingeschreven worden op het type onderwijs waarvoor de TLV is afgegeven.


  Overdracht

 10. De onderwijsadviseur draagt, met toestemming van de ouders, het dossier van de leerling over aan de school voor speciaal (basis)onderwijs en informeert de ouders en de verwijzende school over de aanmeldings- en toelatingsprocedure van de school voor speciaal (basis)onderwijs.

 

Als de leerling een gespecialiseerde (voorschoolse) voorziening / het speciaal onderwijs (SO) of het speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt

Lichte toetsing en benutting van aanwezige expertise

Het Samenwerkingsverband hecht veel waarde aan de expertise die aanwezig is op gespecialiseerde voorschoolse voorzieningen, zoals MOC ’t Kabouterhuis en ZigZag, en in het speciaal (basis)onderwijs. Het gaat ervan uit dat de ontwikkeling van kinderen binnen deze vormen van speciaal onderwijs of voorschoolse voorzieningen zeer nauwkeurig wordt gevolgd en dat het multidisciplinaire team hier goede afwegingen maakt wanneer het advies geeft over de meest passende onderwijssetting voor een leerling. Daarom zal het Samenwerkingsverband bij aanvragen voor leerlingen die een gespecialiseerde voorschoolse voorziening of een vorm van speciaal (basis)onderwijs bezoeken, in het algemeen slechts ‘licht toetsen’, om dubbel werk te voorkomen.
Dit betekent dat het Samenwerkingsverband op basis van de formulieren van de voorschoolse voorziening of school (‘individueel ontwikkelingsperspectief’) een advies formuleert over het al dan niet afgeven van een TLV.
In dit geval is het advies van de voorschoolse voorziening of school dus in principe leidend. Alleen wanneer er grote onduidelijkheden in de aangeleverde stukken worden gesignaleerd, wordt uitgebreider overlegd met de voorschoolse voorziening of school.

Uitzondering

Wanneer ouders en voorschoolse voorziening of school het echter met elkaar oneens zijn over de meest passende school voor een leerling, kunnen de ouders of de voorschoolse voorziening/school het Samenwerkingsverband verzoeken de aanvraag uitgebreider te bestuderen. In die gevallen worden in principe de stappen gevolgd die zijn beschreven voor leerlingen die een reguliere (voor)school bezoeken.