Naast het speciaal basisonderwijs bestaat er een intensievere vorm van onderwijs: het speciaal onderwijs (SO). De klassen bestaan uit maximaal 12 leerlingen. Het speciaal onderwijs kunnen we opdelen in vier 'clusters'.

1. Speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking (‘cluster 1’); die blind of slechtziend zijn. Deze vorm van speciaal onderwijs valt niet onder ons samenwerkingsverband (landelijke indicering). 
Stichting Visio verzorgt de toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs voor kinderen die blind of slechtziend zijn. 

2. Speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis (‘cluster 2’).  Deze vorm van onderwijs richt zich op leerlingen die doof of slechthorend zijn of op kinderen die ernstige spraaktaal problemen hebben. Ook dit type onderwijs valt niet onder ons samenwerkingsverband.
Stichting Simea verzorgt de toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn of een spraak-/taalstoornis hebben). 

3. Deze vorm van speciaal onderwijs (‘cluster 3’) valt wél onder ons samenwerkingsverband en maakt onderscheid tussen vier verschillende typen:

  • kinderen die langdurig ziek zijn (LZ)
  • kinderen met een lichamelijke beperking (LG)
  • meervoudig gehandicapte kinderen (MG)  
  • kinderen die op zeer moeilijk lerend niveau functioneren (ZMLK)

Een overzicht van alle scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 vind je hier.


4. De laatste vorm van speciaal onderwijs (‘cluster 4’) is ook onderdeel van ons samenwerkingsverband. Het bestaat grofweg uit twee verschillende vormen.

  • De PI-scholen. Dit zijn scholen voor kinderen die, vanwege internaliserende problematiek, veel moeite hebben om in een groep te functioneren. Deze kinderen hebben elk een individuele aanpak nodig, met name op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze hebben veel behoefte aan structuur en verduidelijking van wat er van hun verwacht wordt.
  • Scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Deze scholen zijn ingericht op het bieden van veel structuur en duidelijkheid. Zij zetten intensief in op gedragsregulatie.


Een overzicht van alle scholen voor speciaal onderwijs cluster 4 vind je hier

Zoek je school

banner boven footer