Naast het regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs bestaat er een intensievere vorm van onderwijs: het speciaal onderwijs (SO). De klassen bestaan uit maximaal 12 leerlingen.

Het speciaal onderwijs kunnen we opdelen in vier 'clusters'. Het cluster 1 en 2 onderwijs hebben hun eigen toelatingscommissies. Toelating gaat niet via het SWV. Voor toelating op het cluster 3 en 4 onderwijs is betrekken van het SWV noodzakelijk.1. Voor kinderen met een visuele beperking; die blind of slechtziend zijn.
Dit type speciaal onderwijs ('cluster 1') valt niet onder ons samenwerkingsverband (landelijke indicering). 
>> Stichting Visio verzorgt de toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs voor kinderen die blind of slechtziend zijn. 

2. Voor kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis
Ook dit type onderwijs ('cluster 2') valt niet onder ons samenwerkingsverband. 
>> Stichting Simea verzorgt de toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn of een spraak-/taalstoornis hebben. 

3. Voor kinderen die langdurig ziek zijn, een lichamelijke beperking hebben, meervoudig gehandicapt zijn of zeer moeilijk leren
Deze vorm van speciaal onderwijs (‘cluster 3’) valt wél onder ons samenwerkingsverband en maakt onderscheid tussen vier verschillende typen:

  • kinderen die langdurig ziek zijn (LZ)
  • kinderen met een lichamelijke beperking (LG)
  • meervoudig gehandicapte kinderen (MG)  
  • kinderen die op zeer moeilijk lerend niveau functioneren (ZMLK)

>> Een overzicht van alle scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 vind je hier

4. Voor kinderen die moeite hebben op sociaal-emotioneel gebied of met gedrag
De laatste vorm van speciaal onderwijs (‘cluster 4’) is ook onderdeel van ons samenwerkingsverband. Het bestaat grofweg uit twee verschillende vormen.

  • De PI-scholen. Dit zijn scholen voor kinderen die veel moeite hebben om in een groep te functioneren. Deze kinderen hebben elk een individuele aanpak nodig. Vooral op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze hebben veel behoefte aan structuur en verduidelijking van wat er van hun verwacht wordt.
  • Scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Deze scholen zijn ingericht op het bieden van veel structuur en duidelijkheid. Zij zetten intensief in op gedragsregulatie.

>> Een overzicht van alle scholen voor speciaal onderwijs cluster 4 vind je hier.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer