Het Ondersteuningsteam (OT) stelt de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast en zoekt naar een passende oplossing. Het liefst op de eigen school. Het kan ook blijken dat een andere school of een school voor gespecialiseerd onderwijs beter past. Wanneer het Ondersteuningsteam concludeert dat een leerling het best geholpen is met plaatsing op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Met de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft een kind toegang tot een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  

Er zijn vier toelaatbaarheidsverklaringen:

  • Speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Speciaal onderwijs (SO) – bekostigingscategorie laag
  • Speciaal onderwijs – bekostigingscategorie midden
  • Speciaal onderwijs – bekostigingscategorie hoog


Betrekken deskundigen van het samenwerkingsverband bij het OT is noodzakelijk voor een TLV

Het kan zijn dat de deskundigen van het samenwerkingsverband al eerder betrokken waren, maar als er sprake is van een mogelijke verwijzing is die betrokkenheid noodzakelijk. Samen met alle betrokkenen gaat het gesprek aan tafel er dan over hoe het proces van verwijzing eruit kan komen te zien. Ervaring leert dat er soms meerdere gesprekken nodig zijn, maar als het OT gezamenlijk tot de conclusie komt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling het best bediend kan worden op het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, dan kan er snel een TLV afgegeven worden.

Het samenwerkingsverband heeft als wettelijke verplichting dat twee deskundigen een uitspraak doen over een aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. De eerste deskundige is een onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband. Zij kijkt vooral mee op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De tweede is een maatschappelijk deskundige. Deze staat daarnaast de ouders bij in het proces om de ondersteuningsbehoefte helder te krijgen. Het deskundigenadvies wordt voorbereid in het Ondersteuningsteam.

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af na een positief advies van het Ondersteuningsteam en ten minste van de onderwijsadviseur en maatschappelijk deskundige.


Reguliere school heeft zorgplicht tot leerling een plek heeft op gespecialiseerd onderwijs

Kinderen die voor ondersteuning zijn aangewezen op het gespecialiseerd onderwijs, moeten daar zo snel als mogelijk een plek krijgen. Om dit op korte termijn te realiseren kan besloten worden om een deskundige van een gespecialiseerde onderwijssetting aan te laten sluiten bij het OT. Als er plek is, wordt de leerling zo snel mogelijk geplaatst op de beoogde school voor speciaal (basis)onderwijs. Anders zoekt het Ondersteuningsteam naar (tijdelijke) alternatieve mogelijkheden. De verwijzende school houdt zorgplicht totdat de leerling elders is geplaatst. Dit houdt in dat de school tot de plaatsing het onderwijs blijft verzorgen.

>> Denk je aan een verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs en wil je het SWV betrekken bij het Ondersteuningsteam? Dat kan hier.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer