Als het niet voldoende lukt om binnen de school de juiste ondersteuning te realiseren of als school en ouders geen antwoord hebben op de ondersteuningsvraag van de leerling, roepen zij de hulp van specialisten in. In eerste instantie kan de school een beroep doen op de begeleider (BPO) of adviseur (APO) passend onderwijs die vanuit het schoolbestuur aangesteld is. 

De school stelt dan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze variëren van licht en tijdelijk tot intensief en langdurend of structureel. Als de school niet meer slaagt in het realiseren van passend onderwijs voor de leerling en passende ondersteuning voor de leraar, dan organiseert zij een Ondersteuningsteam (OT). In een OT wordt aan tafel de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling besproken met als doel een passende oplossing. De eerder geboden ondersteuning wordt geëvalueerd en er wordt besproken wat er verder mogelijk is binnen de school, het schoolbestuur of dat een overstap naar een gespecialiseerde school beter passend is.

Binnen ons samenwerkingsverband beschikken de schoolbesturen zelf over de middelen voor de extra ondersteuning. Ieder schoolbestuur mag bepalen hoe zij dit geld inzet. Als school doe je in eerste instantie daar een aanvraag voor extra ondersteuning door een externe.

Dit wil ik graag weten

Als de school constateert dat de leerling langdurig meer ondersteuning nodig heeft, dan stelt de school in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In handelingsgerichte termen beschrijft de school wat een leerling nodig heeft voor een volgende stap in zijn ontwikkeling. Ook beschrijft de school de protectieve en belemmerende factoren die van invloed zijn op de onderwijsontwikkeling, het verwachte uitstroomniveau. Daarnaast geeft de school aan in welke mate ze afwijkt van het reguliere onderwijsprogramma en welke interventies ze inzet.

Binnen ons samenwerkingsverband werken we met het schoolmodel. Dit houdt in dat de besturen verantwoordelijk zijn voor de inzet van extra ondersteuning. Wil je weten welke (extra) ondersteuning je voor een leerling op je school kan inzetten? Neem dan contact op met de adviseur passend onderwijs die bij je bestuur betrokken is. 

Kom je ondanks de extra ondersteuning die je hebt georganiseerd voor de leerling en leerkracht niet tot een passend aanbod? Dan kun je als school het SWV inschakelen om aan te sluiten bij het Ondersteuningsteam (OT). Een onderwijsadviseur en eventueel ook een maatschappelijk deskundige van het SWV sluiten als onafhankelijk deskundigen aan om mee te denken. Zij helpen binnen het OT om de onderwijsbehoefte(n) verder in kaart te brengen en mee te denken over welke ondersteuning daar concreet bij past. Dat doen zij contextgericht door te kijken naar de leerling, de school en de thuissituatie. Ook denken de deskundigen van het SWV mee over verschillende scenario's en wat er wel en niet van betrokkenen verwacht mag worden. Het SWV kijkt daarnaast wijkgericht en betrekt of raadpleegt als dat nodig is andere specialisten.  

De ouders hebben instemmingsrecht op de begeleiding die de school inzet. Voor meer informatie over deze extra ondersteuning kun je in eerste instantie terecht bij de adviseur passend onderwijs die verbonden is aan het bestuur van de school.

Als ouders en school akkoord zijn, start de begeleiding. De school registreert dan het OPP in ParnasSys en draagt zorg voor de uitwisseling met BRON. Op die manier houden het schoolbestuur en de centrale uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband zicht op de extra ondersteuning die de basisscholen inzetten.

Zonder toestemming van ouders kan je niet starten met het inzetten van de extra ondersteuning. Het is dan van belang dat je met ouders bespreekt waar de zorgen en handelingsverlegenheid ligt en wat de grenzen zijn zonder de extra ondersteuning. Betrek hierin ook de adviseur passend onderwijs die betrokken is bij het bestuur.

Overleg met je schoolbestuur over hoe zij de bovenschoolse zorg heeft ingericht en bij wie je terecht kunt met je vragen over extra ondersteuning.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer