Binnen de scholen van het samenwerkingsverband werken we met het schoolmodel en de principes van het handelingsgericht werken.

Trede 1 – basisondersteuning: een goede basis

In de eerste trede van de HGW cyclus gaat het om het bieden van een goede basis in de klas. Meestal biedt de leerkracht zelf de basisondersteuning door te signaleren en te differentiëren in het dagelijkse aanbod. Zo neemt de leerkracht bijvoorbeeld de tijd om een leerling verlengde instructie te geven, of de lesstof aan te passen zodat die beter aansluit.

Trede 2 – onderwijs op maat

Als een leerling een meer aangepast aanbod nodig heeft, wordt overgegaan op intensivering van de ondersteuning door extra begeleiding in de klas. Dit kan bijvoorbeeld verrijking, verdieping of extra instructie door de leerkracht of ondersteuner zijn. Er wordt een handelingsplan opgesteld waarin doelen worden vastgelegd. Ook kan gedacht worden aan een groepsarrangement.

Trede 3 – extra begeleiding in de groep

Als een aangepast aanbod binnen de klas onvoldoende effect oplevert, organiseert de school intensievere ondersteuning binnen de school. De school heeft vanaf het begin goed contact met de ouders over de ontwikkeling van de leerlingen. Als de school signaleert dat een leerling onderwijsondersteuning nodig heeft, bespreekt zij dit met de ouders. De intern begeleider denkt mee over de passende ondersteuning die nodig is. Voor sommige leerlingen en leerkrachten geldt dat de ondersteuning na een bepaalde periode afgebouwd kan worden omdat bijvoorbeeld de leerkracht en de leerling over meer vaardigheden beschikken. Voor sommige leerlingen blijft extra ondersteuning gedurende hun basisschoolperiode noodzakelijk om zich binnen hun mogelijkheden te kunnen blijven ontwikkelen.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer