Als de deskundigen een goed beeld hebben van de leerling en weten wat die nodig heeft, dan brengen zij een advies uit. Is de leerling toelaatbaar tot het speciaal (basis)onderwijs? Wat is de meest passende onderwijsvorm? Is een andere onderwijssetting dan regulier onderwijs het advies, dan besluit de directeur-bestuurder of zij de toelaatbaarheidsverklaring afgeeft. 

Zowel ouders als school ontvangen de toelaatbaarheidsverklaring en het deskundigenadvies. Met de toelaatbaarheidsverklaring kunnen de ouders hun kind aanmelden bij de school die het beste bij de leerling past.

Als je het als school (of ouder) niet eens bent met de toelaatbaarheidsverklaring (of de afwijzing daarvan), dan kun je daar bezwaar tegen maken.

Dit wil ik graag weten

Nee. Onze deskundigen geven een advies (en daarna de directeur-bestuurder een toelaatbaarheidsverklaring) voor een passende onderwijssetting. Hierna is het aan ouders om een school binnen deze setting uit te zoeken.

Toelaatbaarheidsverklaring voor de gehele basisschoolperiode
Een toelaatbaarheidsverklaring kan afgegeven worden voor de gehele basisschoolperiode. Dit houdt in dat de leerling tot het einde van zijn/haar basisschoolperiode op het speciaal (basis)onderwijs mag/kan blijven. Dit betekent niet dat dit ook altijd zo is. Alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs blijven namelijk de ontwikkeling van een leerling goed monitoren. In enkele gevallen denkt men vóór het einde van de basisschoolperiode tóch aan een andere vorm van onderwijs dan waar de leerling op dat moment zit.

Als school en ouders vinden dat een leerling naar het regulier basisonderwijs (terug) kan stromen, kunnen school en ouders zelf deze overstap realiseren.

Als een van de partijen denkt aan een andere vorm van speciaal onderwijs, dan kan je als school de leerling opnieuw aanmelden bij ons samenwerkingsverband (ongeacht of de huidige toelaatbaarheidsverklaring nog geldig is).

Tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring
In sommige gevallen geven we een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring af (bijvoorbeeld voor één of twee jaar). Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Soms is een leerling nog heel jong (kleuterleeftijd) of soms zijn er twijfels of een bepaalde vorm van speciaal (basis)onderwijs ook op de langere termijn nog het beste aansluit bij de onderwijsbehoefte van een leerling.

De medewerkers van ons secretariaat sturen de toelaatbaarheidsverklaring en het bijbehorende deskundigenadvies op een beveiligde manier naar school en ouders. Ouders kunnen met de toelaatbaarheidsverklaring hun kind inschrijven op de school naar keuze en waar plek is.

Op die school ondertekenen zij een toestemmingsformulier voor gegevensoverdracht. Zodra wij dit formulier ontvangen, stuurt ons secretariaat het schooldossier, de toelaatbaarheidsverklaring en het deskundigenadvies naar de nieuwe school.

Die nieuwe school vraagt de oude school ook om het overstapdossier. De leerling wordt dan ingeschreven op de nieuwe school en uitgeschreven op de oude school.

Onze betrokkenheid stopt op het moment dat de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Ouders kunnen zelf met de toelaatbaarheidsverklaring hun kind aanmelden op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Als ouders hier ondersteuning bij nodig hebben, kan de school (van aanvraag) of de ouder- en kindadviseur hierbij helpen.

We onderhouden goed en nauw contact met de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam. We proberen, zeker wanneer de zomervakantie nadert, goed de beschikbare plekken in kaart te houden. De scholen zelf hebben altijd de meest recente stand van zaken van de beschikbare plekken.

Het komt helaas soms voor dat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, maar er geen plek is op de school van voorkeur van ouders. In dat geval kunnen ouders zich (verder) oriënteren op andere scholen van het zelfde onderwijstype. In sommige gevallen is er dan eventueel vervoer te realiseren vanuit de gemeente. Ook kunnen (de reguliere) school en ouders er samen voor kiezen dat het kind op een later moment de overstap naar de nieuwe school maakt. Als er natuurlijk zicht is op een overstapmogelijkheid in de nabije toekomst.

Onze deskundigen adviseren een andere onderwijssetting als zij dit echt als een betere setting voor een kind zien. Het is van belang te bekijken hoe wenselijk het is om een overstap uit te stellen.

Tot slot kan het ook zo zijn dat de aanvragende school haar handelingsverlegenheid zo groot acht, dat zij een kind – ook voor een kortere, bepaalde periode- niet verder kunnen begeleiden. Als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven voor een vorm van speciaal (basis)onderwijs én wanneer er op dit type school plek is, mag je als school overgaan tot verwijdering van een leerling.

Na het speciaal (basis)onderwijs kan een leerling in principe nog alle kanten op uitstromen. Zowel naar regulier voorgezet onderwijs als voortgezet speciaal onderwijs. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling die een leerling heeft gemaakt en welke onderwijsbehoefte er nog is. De school voor speciaal (basis)onderwijs neemt ouders hier tijdig in mee.

Het is belangrijk dat het goed duidelijk is hoe we tot de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring zijn gekomen. Als je het niet eens bent met de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (of de afwijzing daarvan), mag je als school (of als ouder) altijd bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doe je door een bezwaarschrift op te stellen en dit binnen zes weken naar ons te versturen. Dat mag per post (Bijlmerdreef 1289-II, 1103 TV Amsterdam) of per e-mail (secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl). 

Dit zijn dan de stappen:

  • Wij stellen een verweerschrift (een document waarin wij reageren op de bezwaren) op.
  • We sturen het bezwaarschrift, ons verweerschrift en belangrijke documenten binnen 14 dagen naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Daar zijn wij bij aangesloten.
  • Van hen ontvang je (en wij) een oproep voor een zitting bij de geschillencommissie.
  • Tijdens deze zitting krijgen ouders, school en wij vragen van de commissie en de mogelijkheid om zaken toe te lichten.
  • Binnen vier weken volgt het advies van de commissie. 
  • Onze directeur-bestuurder moet, samen met de betrokken deskundigen, op basis van het advies van de commissie ons advies over de toelaatbaarheidsverklaring heroverwegen. Zij mag de toelaatbaarheidsverklaring aanpassen, maar dat is niet verplicht - het is tenslotte een advies.
  • Ben je het niet eens met wat de directeur-bestuurder besluit? Dan kun je in beroep gaan, bij de rechtbank (sector bestuursrecht).

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer