Ontvangst
In overleg met ouders heb je als school de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring veilig naar ons gestuurd. Mist er nog iets? Dan vragen we dat op. Geeft de informatie die we kregen een compleet beeld van de onderwijsbehoefte van de leerling? Dan gaan twee deskundigen - een onderwijsadviseur (psycholoog of orthopedagoog) en een maatschappelijk deskundige - met de aanvraag aan de slag.

In behandeling
Als ouders en school allebei vinden dat een bepaalde vorm van speciaal (basis)onderwijs passend is én het leerlingdossier bevat voldoende informatie om dit te onderbouwen, dan adviseren de deskundigen via een verkorte procedure om de aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring af te geven. 

Is er toch een verschil in visie is tussen school en ouders, of is er nog onvoldoende informatie om een verwijzing te onderbouwen? Dan gaan we altijd in gesprek met school, ouders en soms ook met andere betrokkenen (alleen met toestemming van ouders).

Advies
Op basis van het dossier en de aanvullend verzamelde informatie geven de deskundigen een advies over de best passende plek voor de leerling. De directeur-bestuurder besluit dan of de leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs en geeft een toelaatbaarheidsverklaring af (of niet). Daarmee kunnen ouders de leerling aanmelden bij de school die het beste bij de leerling past.

Dit wil ik graag weten

We hanteren een looptijd van 8 weken. Die looptijd gaat in op het moment dat de informatie in het dossier een compleet beeld van de onderwijsbehoefte van de leerling geeft.

In veel gevallen kunnen wij de aanmelding binnen die 8 weken afhandelen. In enkele gevallen hebben we meer tijd nodig. Dit kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om een aanvraag zonder toestemming van ouders, of als de aanvraag dermate complex is waardoor er veel extra informatie verzameld moet worden.

Als er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd wordt bij ons samenwerkingsverband, zijn in de regel een onderwijsadviseur (eerste deskundige) en maatschappelijk deskundige (tweede deskundige) van het samenwerkingsverband betrokken. Zij zijn degenen die de informatie bekijken op inhoud en volledigheid en die de contacten met school, ouders en andere betrokkenen gaan leggen.

Is de informatie volledig? Dan bespreken de betrokken deskundigen hun overwegingen in een interne adviescommissie (TAC). Hierin zitten andere deskundigen met dezelfde expertisegebieden. Als er vanuit dit overleg nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan ervoor gekozen worden een tweede TAC in te schakelen. Hier sluiten experts vanuit de scholen voor speciaal (basis)onderwijs aan. 

Op basis van het advies van de deskundigen besluit de directeur-bestuurder of de leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs en geeft een toelaatbaarheidsverklaring af (of niet).

Totdat er een advies ligt vanuit onze deskundigen en er een andere passende plek voor de leerling is gevonden, is de school verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs.

Wanneer de veiligheid van de groep in het geding is, kan je als school - in overleg met leerplicht en ouders - schooltijdverkorting overwegen. Als school kan je ook besluiten de leerling tijdelijk buiten de klas op te vangen. Dit zijn echter uitzonderlijke interventies die alleen in zeer zorgelijke situaties mogen worden toegepast.

Zodra de aanvraag in behandeling is, is het duidelijk welke deskundige de contactpersoon is. Neem dan gerust met die onderwijsadviseur contact op.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer