Wij hebben binnen ons samenwerkingsverband afgesproken dat schoolbesturen en daarmee scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het bieden van basis- en extra ondersteuning. Daarom ontvangen zij voor de bekostiging hiervan middelen vanuit het samenwerkingsverband. Binnen ons samenwerkingsverband hebben wij afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning. Schoolbesturen en scholen bepalen binnen de afspraken die we hebben gemaakt zelf hoe ze vorm geven aan de ondersteuning van leerlingen. Jaarlijks wordt in juni de begroting vastgesteld en is duidelijk op welk bedrag schoolbesturen en scholen kunnen rekenen in het daaropvolgende schooljaar.

Dit wil ik graag weten

Ieder schoolbestuur voor regulier basisonderwijs krijgt een bedrag voor de basisondersteuning. Dit schooljaar is dat € 140,- per leerling. Deze bedragen worden ieder jaar in onze begroting vastgelegd. Het bestuur spreekt zelf met zijn scholen af hoe deze middelen worden besteed. Dit geld is bedoeld voor de ondersteuning van alle leerlingen.

Ieder schoolbestuur voor regulier basisonderwijs krijgt geld om extra ondersteuning te organiseren voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Dit kan gaan om individuele leerlingen of een kleine groep leerlingen met dezelfde vraag. Dit schooljaar gaat dit om € 210,- per leerling. De besturen en scholen bepalen zelf op welke wijze ze de extra ondersteuning organiseren en aanbieden.

Ja, de school bepaalt zelf of en welk budget ze voor de ondersteuning van een leerling beschikbaar stelt. Wat nodig is voor een leerling moet blijken uit het ontwikkelingsperspectief plan (OPP), waarin handelingsplannen zijn opgenomen. Het kan zijn dat een school een bepaalde ondersteuning niet als passend of zinvol ervaart of het bedrag voor ondersteuning te hoog vindt en dit niet kan betalen. De school moet dit wel kunnen onderbouwen en met ouders bespreken.

Nee. Als een kind wordt toegelaten tot een school voor speciaal (basis)onderwijs krijgt het daar het onderwijs dat het best aansluit bij zijn of haar ondersteuningsbehoefte. Alleen de belangen van het kind worden afgewogen; de verwijzende school betaalt hier niet voor.

Ja, dat kan gebeuren, al is dit nu niet aan de orde. Verlaging van de ondersteuningsbudgetten binnen het regulier basisonderwijs kan nodig zijn als er een sterke toename is van het aantal leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en tegelijk sprake is van een daling van het leerlingenaantal in het basisonderwijs.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer