In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden van extra ondersteuning niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool te ondersteunen. In dat geval komen de school en de ouders samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Er zijn in Nederland verschillende vormen van speciaal onderwijs. (Zie ook dit stroomschema)

Speciaal basisonderwijs

Dit is de lichtste vorm van speciaal onderwijs. Hier kunnen kinderen naar toe die meer moeite hebben met leren én een bijkomende problematiek hebben. Een bijkomende problematiek kan bijvoorbeeld zijn dat een kind erg onzeker is of gedragsproblemen heeft. Een lijst met sbo-scholen in Amsterdam, vindt u hier.

Speciaal onderwijs

Dit is onderwijs dat specifiek gericht is op een bepaalde categorie problemen. Er zijn verschillende vormen van speciaal onderwijs in Nederland:

  • cluster 1-scholen: dit zijn scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en waarbij dit het probleem is dat de grootste belemmering vormt bij het leren.
  • cluster 2-scholen: dit zijn scholen voor kinderen die doof of slechthorend zijn en scholen voor kinderen met spraak-taalproblemen.
  • cluster 3-scholen: dit zijn scholen voor kinderen die zeer moeilijk leren, scholen voor kinderen met lichamelijke beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk) en scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn. Een lijst met so-scholen cluster 3 in Amsterdam, vindt u hier.
  • cluster 4-scholen: dit zijn scholen voor kinderen waarbij gedragsproblemen de grootste belemmeringen vormen bij het leren. Er zijn scholen voor kinderen die gedrag vertonen waar anderen last van hebben, zoals driftbuien of agressiviteit (externaliserend gedrag), en scholen voor kinderen met gedragsproblemen waar ze vooral zelf last van hebben, zoals angstig of teruggetrokken gedrag (internaliserend gedrag). Een lijst met so-scholen cluster 4 in Amsterdam, vindt u hier.

Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen verzorgt de verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in cluster 3 en 4. 

Verwijzingen naar scholen voor speciaal onderwijs in cluster 1 en 2 worden landelijk georganiseerd. Voor cluster 1-onderwijs vindt u meer informatie op de website www.visio.org, voor cluster 2-onderwijs op www.simea.nl.