Zorgplicht; kunnen meerdere scholen tegelijk de zorgplicht hebben?

Nee, dit kan niet.
Voor de overgang van van de voorschool naar de basisschool zijn er afspraken gemaaktover de wijze waarop ouders hun kind kunnen aanmelden op de scholen van hun voorkeur. Conform het stedelijk toelatingsbeleid is er vervolgens één school die een plek voor de leerling reserveert en waar ouders hun kind schriftelijk kunnen aanmelden. Deze school heeft dan de zorgplicht.

Bij verhuizingen / zij-instromers is er altijd een school waar ouders hun kind als eerste aanmelden. Deze school heeft dan de zorgplicht.

Zorgplicht; hoe lang heeft school na een schriftelijke aanmelding van een nieuwe leerling de tijd om te beoordelen of zij de leerling in kan schrijven?

School heeft manimaal 10 weken (6 weken + een eventuele verlenging van 4 weken) de tijd om te onderzoeken of zij een kind aan kan nemen of dat een andere plek nodig is. Gedurende deze 10 onderzoeksweken is school niet verplicht ondrewijs te bieden. Indien na 10 weken nog geen besluit is genomen, dient de leerling (tijdelijk) ingeschreven te worden in afwachting van een mogelijk passendere plek.
Wanneer school tijdens of na de onderzoeksfase tot de conclusie komt dat zij de leerling niet kan plaatsen zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien school van mening is dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan binnen het regulier onderwijs geboden kan worden, meldt de school de leerling aan bij het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband zal dan nagaan of er voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs afgegeven dient te worden.
  • Indien de school van mening is dta de leerling regulier onderwijs kan volgen maar dit door omstandigheden (bijvoorbeeld: beoogde klas heeft al zeer veel zorgleerlingen) niet gerealiseerd kan worden op de school van aanmelding, dient de school in samenspraak met ouders een andere school te vinden. Hiertoe kan overleg met het schoolbestuur of in het wijkoverleg plaatsvinden.
Zorgplicht; zijn er omstandigheden waaronder een school waar een nieuwe leerling wordt aangemeld níet de zorgplicht heeft?

Ja, die zijn er, maar zeer beperkt. 
School hoeft een schriftelijke aanmelding van ouders alleen niet inhoudelijk in behandeling te nemen wanneer:

  • De klas waarin de leerling geplaatst moet worden vol zit. Let op: in het School Ondersteunings Profiel (SOP) of op de website van de school moet terug te lezen zijn welk 'hard maximum' gehandteerd wordt voor de klassengrootte. Als dit niet terug te vinden is vervalt het criterium waarom scholen geen invulling hoeven te geven aan hun zorgplicht.
  • Ouders het niet eens zijn met de denominatie van de school.

Wel dient school in bovenstaande gevallen schriftelijk aan ouders te laten weten waarom zijn geen verdere inhoudelijke invulling kan en hoeft te geven aan de zorgplicht.

Zorgplicht; mag een school een schriftelijke aanmelding van een leerling weigeren?

Nee, dit mag niet. Het is wettelijk geregeld dat ouders hun kind altijd mogen aanmelden op een school. Er zijn slechts twee omstandigheden waaronder school geen inhoudelijke invulling hoeft te geven aan de zorgplicht:

  • De klas waarin de leerling geplaatst moet worden vol zit. Let op: in het School Ondersteunings Profiel (SOP) of op de website van de school moet terug te lezen zijn welk 'hard maximum' gehandteerd wordt voor de klassengrootte. Als dit niet terug te vinden is vervalt het criterium waarom scholen geen invulling hoeven te geven aan hun zorgplicht.
  • Ouders het niet eens zijn met de denominatie van de school.
Hoe lang mag het Samenwerkingsverband over de beoordeling van het al dan niet afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring doen?

Wanneer een aanmelding van een kind als compleet wordt beoordeeld (met andere woorden: het dossier bevat naar het oordeel van het Samenwerkingsverband alle benodigde informatie om een besluit te nemen) gaat de aanmeldtermijn in. Vanaf dat moment zal de aanmelding binnen 8 weken worden afgerond. Er zijn omstandigheden waaronder het niet mogelijk is binnen 8 weken een besluit te nemen (bijvoorbeeld door een schoolvakantie). Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Het Samenwerkingsverband streeft ernaar om, bij een complete aanmelding, zo snel mogelijk een advies over de meest passende vorm van onderwijs en de daarbij behorende (afwijzing van) toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven.

Kan school extra ondersteuning / een arrangement aanvragen voor een kind zonder toestemming van ouders?

Vanaf augustus 2017 hebben ouders instemmingsreacht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Dit maakt dat vanaf die datum een arrangement niet meer aangevraagd kan worden zonder de handtekening van ouders,
Voor meer informatie hierover klik hier.

Moeten ouders altijd toestemming geven voor een aanmelding bij het Samenwerkingsverband?

Nee, dit hoeft niet. Het Samenwerkingsverband vindt een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk, Er kunnen toch omstandigheden zijn waaronder een kind wordt aangemeld bij het Samenwerkingsverband zonder dat hier overeenstemming over is bereikt tussen ouders en school. Hier zijn echter strikte voorwaarden aan verbonden. Voor een uitgebreidere uitleg, klik hier