Op hoofdlijnen ziet het takenpakket er als volgt uit:

  • Beoordelen of een door een basisschool (of andere instelling, als sprake is van rechtstreekse instroom) geleverd dossier voldoende mogelijkheden biedt om tot een deskundigenadvies respectievelijk een verwijzing te komen; hier feedback op geven;
  • Samen met een tweede beoordelaar (bij voorkeur een maatschappelijk deskundige) het deskundigenadvies opstellen en dit voordragen voor de afgifte (of afwijzing) van een toelaatbaarheidsverklaring; dit omvat ook een advies over de inhoud van de toelaatbaarheidsverklaring (waaronder schooltype, ondersteuningscategorie en veronderstelde duur van de toelaatbaarheid). De onderwijsadviseur neemt met name de aspecten met betrekking tot de school en het functioneren van de leerling op school in overweging;
  • In concrete gevallen onderwijsinstellingen adviseren;
  • Ouders, leraren en interne begeleiders begeleiden tijdens het traject;
  • Contact tot stand brengen tussen ouders/school en de beoogde instelling voor speciaal (basis)onderwijs;
  • Zorgdragen voor dossieroverdracht naar de betreffende school;
  • (Telefonisch) informatie verstrekken aan scholen of instellingen over de procedure en naar aanleiding van vragen over concrete situaties van leerlingen op school;
  • Beleidsontwikkeling: in gezamenlijk overleg met de andere onderwijsadviseurs procedureproblemen, plaatsingsproblemen, trends en ontwikkelingen in het veld signaleren en hierover gevraagd en ongevraagd de directeur adviseren.