Balans

Balans is een landelijke vereniging met informatie, advies en training/workshops over ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, DCD, MCDD, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen.
Meer informatie vindt u op de website van Balans: www.balansdigitaal.nl.


Leerlingvervoer

Als uw kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaat, kunt u mogelijk leerlingvervoer aanvragen, als de school op grote afstand van uw woonadres staat. De gemeente hanteert hiervoor duidelijke voorwaarden. Meer informatie over de voorwaarden voor leerlingvervoer en de aanvraag van leerlingvervoer vindt u op de website: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerlingenvervoer.


Leerplicht

Kinderen zijn in Nederland vanaf 5 jaar leerplichtig.
Meer informatie over de leerplichtwet en de leerplichtambtenaar vindt u op de website: http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht.


Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)

Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) biedt onafhankelijke informatie en advies en is een platform voor ouders van Amsterdamse leerlingen. OCO biedt u als ouder de informatie die u nodig hebt om een verantwoorde schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over de gang van zaken op school. Bij problemen op school staat OCO u bij met advies om u in staat te stellen samen met school de problemen op te lossen. Indien nodig kan OCO doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Ook over passend onderwijs kan OCO met u meedenken.
Meer informatie vindt u op de website: www.onderwijsconsument.nl.


Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs kunnen de onderwijsconsulenten worden ingezet bij problemen rond de plaatsing, schorsing en verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Meer informatie vindt u op de website: http://www.onderwijsconsulenten.nl.


Ouder- en kindteam (OKT)

Het ouder- en kindteam (OKT) is een belangrijke schakel in het nieuwe jeugdstelsel van Amsterdam. De ouder- en kindadviseurs staan klaar voor kinderen, jongeren en ouders. De adviseurs werken dicht bij de gezinnen – op school en in de wijk. Zo kunnen problemen op het gebied van gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, opgroeien en veiligheid snel gesignaleerd worden.
De teams bieden passende informatie, advies en lichte ambulante hulp.
Meer informatie vindt u op de website: www.oktamsterdam.nl.


Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders

Het Steunpunt Passend Onderwijs van Balans geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Ouders kunnen bij het steunpunt terecht voor vragen en adviezen over gedrag, onderwijs, trainingen en workshops op het gebied van passend onderwijs.
Meer informatie vindt u op de website: www.steunpuntpassendonderwijs.nl.


Cluster 1-onderwijs voor kinderen met een visuele beperking - Visio

Op de site van Visio vindt u informatie over scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking en over de mogelijkheden voor begeleiding op reguliere scholen.Visio biedt daarnaast ook algemene informatie en advies voor mensen die slechtziend of blind zijn.
Meer informatie vindt u op de website: http://www.visio.org.


Cluster 2-onderwijs voor kinderen met een gehoorbeperking en/of communicatieve beperking - Siméa

Cluster 2-scholen hebben de opdracht speciaal onderwijs of begeleiding te bieden aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, en die meer en specifiekere ondersteuning nodig hebben dan het reguliere onderwijs kan bieden.
Meer informatie over deze vorm van speciaal onderwijs vindt u op www.simea.nl.