Een leerling kan door de school bij het Samenwerkingsverband worden aangemeld als men denkt dat een speciale vorm van onderwijs meer passend is. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen is verantwoordelijk voor verwijzingen naar scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (klik hier voor een beschrijving van de verschillende vormen van onderwijs in Nederland).

De afgifte van TLV’s en arrangementen voor scholen voor cluster 1 (voor kinderen met een visuele beperking) en cluster 2 (voor kinderen met een gehoorbeperking of spraak-/taalproblemen) wordt landelijk georganiseerd en valt niet onder het Samenwerkingsverband. Het kan voorkomen dat er sprake is van ‘dubbele problematiek’, bijvoorbeeld een kind met spraak-/taalproblemen en gedragsproblemen. In dat geval zal er contact en samenwerking zijn tussen het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen en de instantie die de verwijzing naar cluster 2 organiseert.

De school kan een leerling aanmelden bij het Samenwerkingsverband door het groeidocument en aanvullende informatie te sturen. Uit het groeidocument moet blijken:

  • Wat de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling zijn,
  • Op welke (handelingsgerichte) wijze de school heeft geprobeerd de leerling optimaal te ondersteunen,
  • Waarom de basis- en extra ondersteuningsmiddelen ontoereikend zijn.

De school moet dit bespreken met de ouders in een op overeenstemming gericht overleg. Wanneer school en ouders samen constateren dat de leerling meer nodig heeft dan het reguliere onderwijs kan bieden, kan de school, in overleg met de ouders, de leerling bij het Samenwerkingsverband aanmelden voor een TLV.

Ook als de school en ouders van mening verschillen over een verwijzing van de leerling naar het speciaal (basis)onderwijs, kan de school een aanmelding voor een TLV doen bij het Samenwerkingsverband. De school moet dan wel kunnen aantonen dat zij gesprekken met de ouders heeft gevoerd over de noodzaak van een verwijzing en de grenzen waar zij tegen aan loopt in de begeleiding van de leerling. Lees hier meer over de procedure van aanmelden zonder toestemming van ouders.