Met enige regelmaat krijgt Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen vragen over de verantwoordelijkheden van scholen en voorscholen bij de overgang van een leerling van de voorschool naar de basisschool. Wij zetten hieronder kort voor u op een rijtje welke afspraken er gemaakt zijn ten aanzien van de overdracht. Tevens treft u hier een infographic aan met een schematische voorstelling. 

  • Wanneer een kind met 2 jaar en 6 maanden op een voorschool start, wordt een plaatsingsovereenkomst door ouders getekend. Hierin staat onder andere genoemd op welke wijze de overdracht van gegevens van voorschool naar basisschool plaatsvindt.
  • Wanneer een kind 3 jaar en 6 maanden is, krijgen ouders, conform het stedelijk toelatingsbeleid,  te horen welke school een plaats voor het kind heeft gereserveerd. Ouders kunnen hun kind dan inschrijven op deze school.
  • Na inschrijving door ouders start de zorgplicht van de basisschool. Dit houdt in dat school binnen een periode van maximaal 6 weken (eenmalig en onderbouwd te verlengen met 4 weken) bepaalt of de leerling ook plaatsbaar is op de school. Met andere woorden: kan de school met middelen vanuit de basis- én extra ondersteuning voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling?
  • Uiterlijk op het moment dat een kind 3 jaar en 9 maanden is, vindt er een overdrachtsgesprek plaats tussen de voorschool en de basisschool. Een dergelijk gesprek geeft, naast de schriftelijke informatie, veel informatie over de mogelijke extra ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wanneer een basisschool betwijfelt of een leerling plaatsbaar is op school kan er, met toestemming van ouders, aanvullende informatie verzameld worden (bijvoorbeeld opvragen onderzoeksgegevens, verrichten observatie).
  • Wanneer een school besluit dat een leerling niet plaatsbaar is, wordt dit schriftelijk en onderbouwd meegedeeld aan de ouders.
  • Wanneer de school van mening is dat een leerling gebaat is bij een plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs, draagt de school er zorg voor dat de leerling wordt aangemeld bij het Samenwerkingsverband voor de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring. De basisschool is verantwoordelijk voor deze aanvraag en vult het Groeidocument in. Uiteraard kan hierbij wel ‘geput’ worden uit informatie zoals verstrekt door de voorschool en ouders.
  • Wanneer de school van mening is dat een leerling wél gebaat is bij plaatsing op een reguliere basisschool maar door omstandigheden niet geplaatst kan worden op de school waar de leerling is aangemeld, heeft deze school de verantwoordelijkheid om in afstemming met ouders een andere passende reguliere school te zoeken. Hiertoe dient contact opgenomen te worden met het eigen schoolbestuur en/of het wijkoverleg benut te worden.

Bij een aantal kinderen is al op zeer jonge leeftijd duidelijk dat plaatsing op het regulier onderwijs niet haalbaar of wenselijk is. Ouders kunnen er in dergelijke gevallen voor kiezen geen deel te nemen aan de inschrijving conform het stedelijk toelatingsbeleid maar hun zoon / dochter direct aan te melden op een speciale (basis)school. Deze speciale (basis)school heeft dan de zorgplicht en dient de aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring in te dienen bij het Samenwerkingsverband.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? De gemeente heeft een duidelijke website met betrekking tot dit onderwerp.