We staan graag in contact met betrokkenen die over alle thema's van passend onderwijs willen meedenken. Officiële inspraak op het beleid van passend onderwijs voor het gehele samenwerkingsverband vindt plaats in de ondersteuningsplanraad (OPR). Het personeel van de uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband heeft een eigen medezeggenschapsraad.


DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan voor passend onderwijs van het samenwerkingsverband. In ons samenwerkingsverband bestaat de ondersteuningsplanraad uit tien leden: vijf personeelsleden van scholen en vijf ouders van leerlingen op onze scholen.

Taken van de OPR
De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. De OPR heeft volgens de wetgeving de taak om (minimaal) eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De OPR volgt de voortgang van de uitvoering het ondersteuningsplan. De raad komt een aantal keer per jaar samen voor overleg hierover met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. De raad stelt zich positief kritisch op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het samenwerkingsverband. 

Vragen en informatie
Heeft u vragen voor de OPR, neem dan gerust contact op, via opr@swvamsterdamdiemen.nl. U kunt hen ook altijd per mail informeren over uw ervaringen met passend onderwijs.

Dit wil ik graag weten

Ja dat kan. We staan graag in contact met betrokkenen die over alle thema’s van passend onderwijs willen meedenken. Vaak kan dat direct op de school van uw kind of waar u werkt of mee samenwerkt. We zijn een heel groot samenwerkingsverband en daarom zijn er verschillende mogelijkheden:

  • De klankbordgroep. Dit is een groep professionals die namens de schoolbesturen en scholen meedenkt over het beleid en de uitvoering van passend onderwijs.
  • De ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het formele medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband dat instemming geeft op het ondersteuningsplan. Zowel ouders als personeelsleden van scholen zijn welkom in deze raad.
  • Ibwijs. Dit interactieve digitale kennisplatform is bedoeld voor intern begeleiders en begeleiders passend onderwijs.
  • Themabijeenkomsten voor scholen. Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor een aankondiging van zo’n bijeenkomst.

Heeft u een idee of vraag die u aan het samenwerkingsverband wilt voorleggen? Mail ons via secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

Op het niveau van het samenwerkingsverband praten we vooral over het beleid van passend onderwijs voor het hele samenwerkingsverband. Dus bijvoorbeeld over de basisondersteuning waar elke school aan moet voldoen. Of over hoe we de toelating naar het speciaal onderwijs met elkaar willen regelen.

Wilt u als ouder meepraten over hoe passend onderwijs op de school van uw kind is geregeld? Dat kunt u rechtstreeks met de leerkracht of intern begeleider bespreken.   

Zoek je school

banner boven footer