Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen bestaat uit 45 schoolbesturen met in totaal 240 scholen. Het is een vereniging waar alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen lid van zijn – zowel de besturen in het primair onderwijs (het reguliere onderwijs) als de besturen in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO).

Op 1 augustus 2016 is de bestuursstructuur gewijzigd. Vanaf die datum is het bestuur belegd bij de directeur-bestuurder. De Algemene Ledenvergadering (alle aangesloten schoolbesturen) is de intern toezichthouder. Deze toezichttaak wordt actief ingevuld met deelname van zoveel mogelijk schoolbestuurders in commissies. Deze commissies zijn: kwaliteitscommissie, auditcommissie en de remuneratiecommissie.

De voorzitters van deze commissie vormen samen de coördinatiecommissie. Deze commissie ziet er op toe dat wat er besproken wordt in de drie commissies niet tegenstrijdig is aan elkaar en bereidt samen met de directeur-bestuurder de Algemene Ledenvergaderingen voor.

Voor het schooljaar 2016-2017 is er ook een commissie ELLK in het leven geroepen. Deze commissie houdt zich bezig met het ontwikkelen van het nieuwe digitale systeem dat de overdracht van gegevens van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs mogelijk maakt.

De directeur-bestuurder:

  • Liesbet Tijhaar