Eind mei 2020 presendeerde het NRO het eindrapport van de landelijke beleidsevaluatie naar de invoering van passend onderwijs. Een consortium van zeven onderzoeksinstituten leverde onder regie van het NRO tussen 2015 en 2020 maar liefst 72 deelrapporten aan, waarin allerlei aspecten zijn onderzocht van deze grote stelselherziening voor het onderwijs.


Waarom dit onderzoek?
Passend onderwijs werd ingevoerd in augustus 2014. Het was een stelselherziening voor het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Tegelijk met de invoering werd een implementatieperiode van vijf jaar afgesproken. Dit rapport is het resultaat van vijf jaar evaluatieonderzoek naar passend onderwijs. Het gaat om onafhankelijk onderzoek op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).


Een aantal conclusies

  • In de meeste regio’s zijn voldoende voorzieningen voor leerlingen.
  • Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden.
  • Zowel de scholen als de schoolbesturen als de samenwerkingsverbanden waarderen de beleidsvrijheid die is geboden.
  • Scholen ervaren nog wel veel bureaucratie en soms ook te weinig budget. Voor leraren en ouders heeft passend onderwijs de verwachtingen niet waargemaakt.
  • Voor het effect van het beleid op de leerlingen geldt dat de onderzoekers dit nog niet goed hebben kunnen vaststellen. 


De reactie van ons samenwerkingsverband
We zetten hier de belangrijkste conclusies uit het rapport op een rij en bekijken hoe deze samenhangen met de ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer