“Wij faciliteren goed en passend onderwijs aan alle leerlingen, dat aansluit op hun mogelijkheden en behoeften. Daarbij zijn waar nodig professionele onderwijsondersteuning en begeleiding beschikbaar voor leerlingen en leerkrachten en wordt deze hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie en op de meest adequate wijze aangeboden.”

Het Samenwerkingsverband heeft zijn missie vertaald in de onderstaande ambities, die zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan 2014-2016:

 1. Versterken van en investeren in de basisondersteuning van elke school
 2. Ontwikkelen van een nieuw, helder kader voor het schoolondersteuningsprofiel
 3. Een flexibel systeem van ondersteuningsarrangementen, dat vooral is gericht op de handelingsmogelijkheden van de school
 4. Een verwijzingspercentage naar speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO) op of onder het landelijk gemiddelde
 5. Een zo gering mogelijk aantal thuiszitters en een zo kort mogelijke duur van de thuiszitperiode
 6. Elk schoolbestuur investeert in professionalisering
 7. Optimaliseren van tijdelijke plaatsing en terugplaatsing in het SO en SBO
 8. Schoolbesturen en scholen brengen een externe ondersteuningsstructuur tot stand in en rondom school
 9. Uitwerken van een gemeenschappelijk kader voor hoogbegaafdheid
 10. Afspraken maken met het Samenwerkingsverband van het Voortgezet Onderwijs over adequate overdracht van leerlingen naar het VO
 11. Passende taken en functies voor de voormalige ambulante begeleiders, medewerkers van VIA Amsterdam en onderwijsconsulenten
 12. Samenwerking met jeugdhulp moet leiden tot snellere en meer adequate interventies.

In het schooljaar 2015-2016 is het Ondersteuningsplan geëvalueerd. Uit deze evaluatie is een nieuw Ondersteuningsplan voor de periode 2016-2020 opgesteld.