Consultaties

Het Steunpunt Autisme Amsterdam-Diemen geeft advies als er sprake is van een vermoeden van autisme bij een leerling en de school behoefte heeft aan extra handvatten voor de omgang met deze leerling op school. De school legt een duidelijke vraag om hulp neer bij het Steunpunt. Meestal is dit de fase waarin er een vermoeden is van autisme bij een leerling. Het kan ook zijn dat er al wel een diagnose ASS gesteld is, maar er nog geen hulp wordt geboden. Er komt een observatie in de klas en aansluitend vindt er een gesprek plaats met de leerkracht/intern begeleider en de ouders. Er volgt een advies, met tips om het functioneren in de klas te verbeteren. Het is de taak van de school om deze adviezen te registreren en toe te passen. Het uitgangspunt is om in één dagdeel de school zo goed mogelijk op weg te helpen met advies op maat.
Zowel de school (intern begeleider/leerkracht) als de ouders kunnen een consultatie aanvragen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voorlichting

Wanneer het team van een school de kennis over autisme wil uitbreiden, kan er een afspraak gemaakt worden voor een anderhalf uur durende bijeenkomst. Hierin wordt theoretische basiskennis van ASS (geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden) aangeboden. Er zijn geen kosten aan deze voorlichtingsbijeenkomst verbonden.

Crisisinterventie

Er kunnen situaties ontstaan waarbij het voor de leerkracht onmogelijk lijkt om met de leerling met autisme te werken. Er kan een onveilige situatie voor de leerling met autisme en zijn of haar omgeving ontstaan. Op deze momenten kan het Autisme Steunpunt om hulp worden gevraagd. Er komt een bezoek aan de school, een observatie in de klas en vervolgens een gesprek met de intern begeleider en de leerkracht. Daarna volgt een advies, met tips om het functioneren in of gedeeltelijk buiten de klas weer mogelijk te maken. Bij het gesprek zijn begeleiders van school en ouders aanwezig. Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop en de mate waarin het Autisme Steunpunt verdere ondersteuning biedt. Het is de taak van de school om deze adviezen te registreren en toe te passen.
Kosten voor een eventueel traject worden in overleg vastgesteld. Neem hiervoor contact op met het Autisme Steunpunt.

Scholing

Twee maal per jaar wordt de cursus ‘Autisme in de klas’ aangeboden. Scholen ontvangen daar informatie over. Teamscholing op de eigen schoollocatie behoort tot de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met het Autisme Steunpunt.
Kosten: 310 euro per persoon voor vijf bijeenkomsten van 2,5 uur. Voor teamscholing worden de kosten in overleg vastgesteld.

Presentaties en workshops

In anderhalf tot twee uur wordt theoretische en praktische informatie gegeven over een specifiek onderwerp betreffende autisme. Onderwerpen kunnen in overleg vastgesteld worden.
Kosten: in overleg.