Als een kind ondersteuning nodig heeft die niet onder de basisondersteuning valt, kan de school via haar schoolbestuur extra ondersteuning (een arrangement) aanvragen.

De schoolbesturen bepalen zelf hoe zij het budget voor extra ondersteuning verdelen over de scholen binnen hun bestuur. Zij bepalen ook welke ondersteuningsarrangementen er op scholen ingezet kunnen worden. Daarbij stellen zij niet de beperking van de leerling centraal, maar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit maakt maatwerk mogelijk.

Een arrangement kan bestaan uit een geldbedrag dat de school kan gebruiken om extra ondersteuning in te zetten, maar ook bijvoorbeeld uit begeleiding van de leerkracht door een externe instantie.

schema extra ondersteuning

Voorbeelden van ondersteuningsarrangementen

  1. Ondersteuning en begeleiding van een zeer moeilijk lerende leerling en van diens leerkracht bij het opstellen van een eigen leerlijn en aandacht voor bijvoorbeeld het stellen van haalbare doelen, het kiezen van materialen, de uitvoering in de klas en individuele begeleiding van de leerling.
  2. School Video Interactie Begeleiding in de groep met als doel de wisselwerking tussen leerkracht en leerling(en) bij specifieke gedragsproblemen te verbeteren.
  3. Ondersteuning en begeleiding van een leerling met een lagere cognitie en spraak-taalproblemen (die niet in aanmerking komt voor begeleiding vanuit cluster 2), en van diens leerkracht.

Hoe kan een arrangement worden aangevraagd?

Wanneer u als ouder vragen of wensen hebt met betrekking tot de ondersteuning van uw kind, kunt u direct contact opnemen met de eigen school.

Als u samen met de school tot de conclusie komt dat er extra ondersteuning nodig is voor uw kind, vraagt de school een arrangement aan. Hiervoor wordt door de school een groeidocument ingevuld. Daarin wordt beschreven waarom extra ondersteuning nodig is, hoe de school de extra ondersteuning vorm wil geven en voor hoe lang zij denkt deze nodig te hebben. Dit document wordt ondertekend door ouders en school en naar het schoolbestuur gestuurd. Het schoolbestuur beslist of het arrangement wordt toegekend.

Als de aanvraag voor een arrangement wordt afgewezen, kunnen de school en/of de ouders in eerste instantie in overleg gaan met het betreffende schoolbestuur. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan is er een bezwaarregeling. U kunt die vinden op de website van het schoolbestuur.