De zorgplicht geldt voor zowel het regulier als speciaal (basis)onderwijs. Bij leerlingen die door ouders schriftelijk bij je school zijn aangemeld én bij leerlingen die al op je school zitten en extra ondersteuning nodig hebben, heb je als school (officieel het schoolbestuur) zorgplicht. Dat betekent dat je, samen met ouders, op zoek moet naar mogelijkheden om de leerling op school of binnen het schoolbestuur te begeleiden.

Voor dit onderzoek heb je als school zes weken de tijd. Deze periode mag één keer met vier weken worden verlengd. In deze onderzoeksperiode hoeft je de leerling nog niet te plaatsen. 

Het onderzoek van school kan drie uitkomsten hebben:

  1. Je kan als school de leerling met extra ondersteuning passend onderwijs bieden.
  2. Je kan de leerling geen passende plek bieden, maar een andere reguliere basisschool mogelijk wel. Samen met ouders ga je op zoek naar een andere reguliere school voor de leerling.
  3. Je denkt aan een ander type onderwijs voor de leerling, zoals speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Daar is een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig. Die vraag je aan bij ons samenwerkingsverband.

In de Handreiking Zorgplicht kun je alles nalezen.

Meer weten? Bekijk hieronder veelgestelde vragen en antwoorden.

thumbnail video zorgplicht
Informatie voor ouders
Wil je ouders informeren over wat zorgplicht inhoudt?

Dan kun je gebruik maken van dit filmpje, dat we speciaal voor ouders ontwikkelden. Op dat onderdeel van de site kunnen ouders ook in tekst meer informatie vinden over het onderwerp. 

 

Dit wil ik graag weten

Als school heb je zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met ouders kun je binnen je school/schoolbestuur onderzoeken of je dit kind, met extra ondersteuning, voldoende kunt bieden. Als een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs de beste optie blijkt, kan je het kind - in overleg met ouders - aanmelden bij het samenwerkingsverband voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Je hebt als school zes kalenderweken de tijd om te bepalen of je het kind, binnen de basis- en extra ondersteuning, passend onderwijs kunt bieden. Deze termijn gaat in op het moment dat de ouders het kind hebben aangemeld. De periode kun je eenmalig met vier weken verlengen. In deze periode hoeft je de leerling niet te plaatsen. Als je langer nodig hebt dan 10 weken, dan moet je de leerling wel plaatsen. Je kunt het onderzoek of er ondersteuning geboden kan worden op jouw school(bestuur) in overleg met ouders voortzetten. 

Ook als het kind nog niet kent, heb je als school zorgplicht. Het is de bedoeling dat je met ouders de benodigde informatie ophaalt en onderzoekt hoe je het kind het beste kunt (laten) ondersteunen.

Ja, je hebt (als het kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft) ook in dat geval zorgplicht. Alle stappen (onderzoek en aanbod) zijn van toepassing.

In de praktijk blijkt dat kinderen het best geholpen zijn bij het verstrekken van de belangrijke voorinformatie en goed overleg tussen school en ouders. Investeer in de samenwerking met ouders, zodat je beter en sneller kunt bepalen wat de leerling nodig heeft. 

  • Het is van belang dat ouders informatie die kan wijzen op een extra ondersteuningsbehoefte vermelden bij de aanmelding.
  • Als ouders hun kind op meerdere scholen tegelijk aanmelden, zijn zij verplicht dat te melden en ook aan te geven welke scholen dat zijn. Vraag dus altijd op het formulier of dat het geval is.
  • Als je als school extra informatie wil opvragen, dan kan dat alleen met toestemming van ouders.
  • Check de gezinssituatie. Als beide ouders gezag hebben, moeten beide ouders de aanmelding ondertekenen. Dit kan geschillen met ouders die niet (meer) samenwonen/gescheiden zijn en elkaar niet informeren, voorkomen.

De beste manier is in dit geval niet de toelating af te wijzen, maar de ouders te laten weten dat de aanmelding niet behandeld kan worden door gebrek aan informatie. Je kunt het beste met ouders in gesprek gaan over het belang van complete informatie voor een passende onderwijsplek voor hun kind. Als ouders bepaalde informatie niet willen of kunnen (laten) verstrekken, moet je het doen met de informatie die er wel is.

Als de school (aantoonbaar) een wachtlijst heeft, gaat de termijn van zes weken voor onderzoek pas in op het moment dat de leerling aan de beurt is om toegelaten te worden. Uiteraard breng je de ouders hiervan op de hoogte.

Ouders hebben dan recht op tijdelijke plaatsing (en dus inschrijving), tot het definitieve besluit is genomen.

De eerste school waar de ouders hun kind (schriftelijk) hebben aangemeld, en de school heeft plek, heeft zorgplicht.

Ja, dat kan. Zorg daarom dat een afwijzing goed gemotiveerd is (bevindingen uit het onderzoek), zorg voor een school die bereid is de leerling op te nemen, en vermeld de bezwaarprocedure in overleg met je bestuur in de afwijzing. Ouders hebben zes weken de tijd om in bezwaar te gaan (bij je bestuur). Vaak komen deze geschillen vervolgens terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs in Utrecht. Daarna kunnen ouders nog naar de rechter.

Nee, zeker niet. Bovendien zal het bij een eventueel geschil de school niet helpen dat ze de aanmelding proberen te verhinderen.

In de eerste situatie zullen wij met ouders en school nagaan welke (voorlopige) oplossing gevonden kan worden om de leerling (passend) onderwijs te kunnen (blijven) bieden.
In de tweede situatie gaan we in gesprek met de ouders na wat de reden is van de voorkeur voor de specifieke school en zoeken we zo mogelijk met ouders naar een passend alternatief.

Als uit het onderzoek blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan de school kan bieden, dan meld je als school de leerling aan bij ons samenwerkingsverband. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. 

Tijdens dat traject blijf je als school verantwoordelijk voor een onderwijsaanbod. Thuiszitten dient te worden voorkómen.

De zorgplicht houdt in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school - als dat beter passend is - bereid is gevonden die leerling toe te laten. De leerling moet daar geplaatst kunnen worden. Eerder mag je de leerling niet verwijderen.

Find your school

banner boven footer