Basisondersteuning is de ondersteuning die op elke school binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen beschikbaar is. Deze basisondersteuning is bedoeld voor alle leerlingen.

Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen heeft in het Ondersteuningsplan omschreven welke basisondersteuning scholen in de regio moeten bieden. Elke school moet kunnen aangeven hoe zij de basisondersteuning vorm geeft.

De basisondersteuning wordt door scholen gebruikt ter voorkoming van lichte leer- en gedragsproblemen. Daarnaast wordt de basisondersteuning ingezet voor alle leerlingen met lichte ondersteuning bij leer- of gedragsproblemen. Deze voorzieningen moeten worden geboden:

  • Binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school;
  • Onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
  • Waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners (organisaties die begeleiding, hulp en coaching bieden);
  • Zonder specifiek arrangement en/of groeidocument;
  • Volgens een vast plan en op een overeengekomen kwaliteitsniveau.

De komende jaren zal steeds duidelijker worden waar de grenzen liggen van de basisondersteuning.

Afspraken over basisondersteuning

Het Samenwerkingsverband heeft afgesproken dat scholen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Elke school heeft een goed werkende interne toezichtstructuur en scoort minimaal een voldoende op de indicatoren uit het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs, in het bijzonder op de indicatoren voor de ondersteuning van leerlingen en planmatig werken;
  • Elke school heeft de ondersteuning van leerlingen ingericht volgens de standaarden en de cyclus van handelingsgericht werken;
  • Elke basisschool heeft een ondersteuningsteam en werkt doeltreffend samen met ketenpartners en het speciaal (basis)onderwijs;
  • Elke school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke mogelijkheden zij heeft voor de ondersteuning van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte;
  • Zodra een basisschool de indruk heeft dat een leerling wellicht meer ondersteuning (een ‘arrangement’) nodig gaat hebben, vult zij een groeidocument in voor de leerling en bespreekt zij dit met de ouders.

Lees voor meer informatie over de ambities op het gebied van de basisondersteuning het Ondersteuningsplan 2016-20201.53 MB0 van het Samenwerkingsverband.