Basisondersteuning is de ondersteuning die geboden wordt door alle basisscholen in Amsterdam en Diemen. Er zijn afspraken gemaakt over wat die ondersteuning minimaal moet omvatten. Informatie hierover kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel van de basisschool. Als de basisondersteuning niet toereikend blijkt te zijn voor een kind, kan er extra ondersteuning geregeld worden.

De basisondersteuning moet worden geboden:

  • Binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school;
  • Onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
  • Waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners (bijvoorbeeld jeugdhulpverleners vanuit de gemeente);
  • Zonder specifiek arrangement en/of groeidocument;
  • Volgens een vast plan en op een overeengekomen kwaliteitsniveau.

Afspraken over basisondersteuning

Het Samenwerkingsverband heeft afgesproken dat scholen onder meer aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • Elke school heeft een goed werkende interne toezichtstructuur en scoort minimaal een voldoende op de eisen van de inspectie voor het onderwijs, in het bijzonder wat betreft de ondersteuning van leerlingen en planmatig werken;
  • Elke basisschool heeft een ondersteuningsteam en werkt doeltreffend samen met begeleiders en hulpverleners van andere instanties (‘ketenpartners’) en het speciaal (basis)onderwijs;
  • Elke school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke mogelijkheden zij heeft voor de ondersteuning van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte;
  • Zodra een basisschool de indruk heeft dat een leerling wellicht meer ondersteuning (een ‘arrangement’) nodig gaat hebben, vult zij een groeidocument in voor de leerling en bespreekt zij dit met de ouders.

Voor meer informatie over de verdere invulling van de basisondersteuning verwijzen wij u naar het Ondersteuningsplan 2016-20201.53 MB van het Samenwerkingsverband.