De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad binnen het Samenwerkingsverband.
In ons Samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van tien leden: vijf personeelsleden van scholen en vijf ouders.

De raad bestaat uit:

Namens het speciaal (basis)onderwijs
- Minke Verdonk (ouder)
- Hans Verboom (leerkracht) Namens het openbaar onderwijs
- Marcel Schep (ouder)
- Susan van Putten (intern begeleider)

Namens het bijzonder onderwijs

- Glenn Adneij (ouder)
- Kitty van Broekhoven (intern begeleider)Namens het onderwijs in Diemen
- Silvia Jelles (ouder)
- Mieke Endeveld (intern begeleider)

Namens de éénpitters en kleine schoolbesturen
- Gwen Caviet (ouder) – voorzitter
- Vacature (leerkracht)

Taken

De voornaamste taak van de OPR is het wel of niet instemmen met het Ondersteuningsplan. De OPR komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar om onderdelen van het Ondersteuningsplan te bespreken. Leden van de OPR (ouders of professionals uit het onderwijs) zijn goed op de hoogte van wat er speelt. Die informatie is belangrijk om het Ondersteuningsplan goed te kunnen beoordelen.

De raad stelt zich positief kritisch op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Samenwerkingsverband.

De OPR ziet het als belangrijke taak om medezeggenschapsraden van individuele scholen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden te informeren over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband.

In het voorjaar van 2016 zal het tweede Ondersteuningsplan ter instemming aan de OPR worden voorgelegd.

Stand van zaken

In het eerste half jaar na de start van passend onderwijs is er het nodige veranderd binnen de OPR.

Enkele leden moesten hun taken neerleggen vanwege tijdgebrek en verandering van baan. Gelukkig is de OPR inmiddels weer op volle sterkte.

In het schooljaar 13/14 had de OPR vooral als taak om mee te denken en kritische vragen te stellen over het Ondersteuningsplan. Nadat de OPR met het plan had ingestemd, is zijn rol enigszins veranderd. De OPR brengt zelf onderwerpen in en merkt dat de vergaderingen met de directie steeds constructiever worden.

De OPR raakt meer en meer thuis in de materie en voelt zich gesteund door scholing en adviezen van het Steunpunt Passend Onderwijs.

De directie van het Samenwerkingsverband heeft alle onderdelen die nog moeten worden uitgewerkt, samengevoegd in een ‘werkplan’. Aan de hand van dit document, waarin ook een gedetailleerde planning is opgenomen, kan worden gevolgd hoe het SWV samen met de schoolbesturen dit eerste jaar benut om passend onderwijs in Amsterdam en Diemen vorm te geven.

De OPR bepaalt tijdens eigen besloten vergaderingen en trainingsavonden zijn prioriteiten en verdeelt de taken over werkgroepen.

De OPR heeft een groeiend eigen netwerk en krijgt daardoor steeds beter zicht op de manier waarop passend onderwijs in de scholen daadwerkelijk uitpakt.

Recente onderwerpen van gesprek

De OPR heeft meermalen met de directie van het SWV gesproken over het nieuw ingevoerde groeidocument, over de eerste ervaringen met de toelaatbaarheidsverklaringen en over de op verschillende manieren opgestelde Schoolondersteuningsprofielen. Ook is gesproken over de inzet van de onderwijsadviseurs en over de deelplannen van de scholen.

Op de planning

De komende maanden zal de OPR focussen op de wijze waarop de scholen, de schoolbesturen en het SWV inzicht geven in de basisondersteuning. Daarnaast zal de OPR proberen zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de manier waarop de schoolbesturen de gelden voor passend onderwijs besteden.

De OPR wil de medezeggenschapsraden en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden nog bewuster maken van hun positie en bevoegdheden.

De OPR is van plan de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het bestuur van het SWV en de schoolbesturen kritisch te volgen. Hetzelfde geldt voor de regeling rondom het her-/uitplaatsen van ambulante begeleiders en de gevolgen van het rapport van de onderwijsinspectie over het SWV Amsterdam Diemen.

Daarnaast zal de OPR meedenken over manieren om de communicatie met en tussen ouders, leerkrachten, intern begeleiders en directies rondom passend onderwijs te verbeteren.

Tips voor de MR

Is in uw MR het SOP (Schoolondersteuningsprofiel) al geagendeerd geweest?

Binnen het Passend Onderwijs worden alle scholen verplicht een zogenaamd SOP te schrijven; hierin staat welke ondersteuning geboden kan worden en waar de grenzen van de school liggen op dit gebied. De MR heeft adviesrecht op het SOP. Op de site van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs (www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl) staat een checklist met aandachtspunten voor het advies van de MR op dit SOP.

Tip voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Is in uw GMR de uitvoering van het deelplan al geagendeerd?

In dit plan staat hoe uw bestuur de middelen voor passend onderwijs op de scholen of bovenschools inzet. Het bestuur moet dit plan voorleggen aan de GMR.

Informeer ook hoe uw bestuur zich voorbereidt op de nieuwe situatie, wanneer in augustus 2016 de financiering van de huidige ‘rugzakjes’ stopt en ook voor deze kinderen arrangementen aangevraagd moeten worden.

Vraag tenslotte hoeveel van de middelen die het bestuur voor 2014-2015 ontving, al is uitgegeven en waaraan. Zo krijgt u zicht op de praktische uitvoering van passend onderwijs op de scholen.

Passend onderwijs in de jaarplanning van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR)

Bij het opstellen van het jaarplan van de (G)MR kunt u met betrekking tot passend onderwijs de volgende agendapunten opvoeren:

  1. Scholing      over passend onderwijs voor de hele (G)MR of een werkgroep Passend onderwijs,      door de AOb.
  2. Schoolgids      en -plan en strategisch beleidsplan: is er een duidelijke paragraaf over      de invulling van passend onderwijs? Staat daar ook iets in over      thuiszitters? Hoe is het verwijzingspercentage naar het speciaal      (basis-)onderwijs?
  3. Formatie:      hoe worden de middelen voor de basisondersteuning ingezet?
  4. School-      en bestuursbegroting: hoe worden de middelen voor passend onderwijs      ingezet? Is er overhead? Wordt alles uitgegeven? En waaraan?
  5. Evaluatie:      agendeer ruim voor het einde van het schooljaar een evaluatie passend onderwijs      met bestuur of schooldirectie.

Schoolbezoeken AOb

Ook dit jaar wil de AOb weer scholen bezoeken om (nog) meer zicht te krijgen op de invoering van passend onderwijs. In het kader van deze bezoeken is een lijst opgesteld met acht vragen, waarbij de centrale vraag is: “Passend onderwijs is ingevoerd. Hoe gaat het nu?” Omdat de OPR van mening is dat het verzamelen van praktijkinformatie juist nu van groot belang is, willen wij onderwijspersoneel via deze nieuwsbrief oproepen deze vragenlijst in te vullen. Ga hiervoor naar www.aob.nl en vul de lijst in.

Vacatures, vragen en informatie

Hebt u belangstelling om in de toekomst deel te nemen aan de OPR, hebt u informatie voor ons of hebt u een vraag of opmerking over deze nieuwsbrief, neem dan contact op met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Blijf ons per mail informeren over uw ervaringen met passend onderwijs!