Vanuit het speciaal basisonderwijs (sbo) kwamen enige tijd geleden signalen dat hun leerlingen de laatste jaren steeds later instromen, met als gevolg dat het voor het sbo moeilijker wordt om nog een positieve invloed op hun ontwikkeling te hebben. De invoering van passend onderwijs zou hierbij een rol kunnen spelen, vanuit de veronderstelling dat scholen voor regulier onderwijs de leerlingen die ze voorheen naar het sbo zouden verwijzen nu langer vasthouden. 

Verder ervaren sbo-scholen dat de problemen van leerlingen die instromen in het sbo geleidelijk zwaarder worden, waardoor het eveneens moeilijker wordt om goede resultaten te behalen en leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd bestaat in het sbo-veld de indruk dat het hen niettemin lukt om hun leerlingen succesvol te laten zijn in het voortgezet onderwijs, mogelijk meer dan het geval is bij leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften die uitstromen vanuit het regulier basisonderwijs. In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, hebben we deze signalen onderzocht.

Klik hier voor het complete rapport.