Het Samenwerkingsverband heeft als taak er zorg voor te dragen dat er geen/zo min mogelijk kinderen thuis zitten.  Bovendien gunnen we ieder kind de kans onderwijs te volgen en op school te leren en zich te ontwikkelen. Voorheen kon er gebruikt worden gemaakt van de noodprocedure als kinderen (dreigen) thuis komen te zitten en het geval het (tijdelijk) niet meer mogelijk is het kind onderwijs te bieden op zijn school.
Door de invoering van passend onderwijs lijkt de inhoudelijke meerwaarde van de noodprocedure te zijn vervallen. In de eerste plaats komt dit doordat de organisatiestructuur is veranderd; schoolbesturen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het bieden van basis- en extra ondersteuning aan hun leerlingen. In de tweede plaats, omdat met de invoering van passend onderwijs een aantal speciale regelingen is vervallen.

In het geval dat een kind thuis zit of de situatie op school onhoudbaar is geworden kan de school een verzoek om voorrang bij een aanmelding voor een toelaatbaarheidsverklaring bij de onderwijsadviseur doen. Of er sprake is van voorrang beoordeelt de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband. Als er sprake is van voorrang zal de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en afgehandeld worden. 
De afhandeling van de aanmeldingen die met voorrang worden gedaan, geschiedt inhoudelijk en procedureel op dezelfde zorgvuldige wijze als de afhandeling van reguliere aanmeldingen.